Kapell i Bergen kommune

Det er i hovedsak fire kapeller som benyttes til begravelser og bisettelser i Bergen kommune. To av disse ligger på Møllendal, et på Solheim og et på Øvsttun.

Kapellene driftes av Bergen kommune, og er tilgjengelig for alle byens innbyggere. Ved bruk av kapellet må det betales en leie til kommunen, som også inkluderer organist som spiller til seremonien. Kapellene kan også benyttes til livssynsnøytrale seremonier.

Møllendal kapell

Møllendal kapell ble bygget etter en lang diskusjon om hvor Bergens «likhus» skulle ligge. Det var bestemt at man skulle opprette en kirkegård der Møllendal gravplass ligger i dag, men likhuset var ikke like fast bestemt. Noen mente at det burde ligge ved bygrensen, men prestene mente den gang at det ikke var tilrådelig. Da måtte den døde reise til kirkegården uten følge, og jordpåkastelsen ville dermed miste sin verdi.

Dermed ble det bestemt at man bygget Møllendal kapell like ved kirkegården, og dette ble innviet i 1874.

Kapellet som den gang ble bygget ble revet i 1970. Årsaken til at de ble revet var at man hadde bygget nye kapell rett ved siden av det gamle, disse stod ferdig i 1967. Dette var også tidspunktet man hadde krematorium på samme plass.

Møllendal kapell ble rehabilitert og nyåpnet i 2010. De to kapellene som ligger her i dag heter «Store kapell» og «Lille kapell.» Kapellene er de eneste offentlige i Bergen kommune som er livssynsnøytrale, det vil si at de kan tilpasses forskjellige religioner og trosretninger.

Lille kapell på Møllendal er det minste av de to kapellene, med plass til omtrent 50 personer.

Kapellet ble rehabilitert og gjenåpnet i 2010. Kapellet har blitt pusset opp, orgel og lydanlegg er oppgradert til en høyere standard enn tidligere.

Kapellet er utformet på en slik måte at det kan benyttes av alle trosretninger og religioner. Det er dermed det minste av de to kapellene i Bergen med livssynsnøytral utforming.

Kapellet har teleslynge til støtte for høreapparater som kan ta imot dette.

Store kapell på Møllendal er Bergens største, offentlige kapell. Kapellet er livssynsnøytralt, noe som innebærer at det i utgangspunktet kan benyttes av alle religioner og trosretninger.

Kapellet ble rehabilitert i 2010, og inneholder i dag moderne lydanlegg, orgel og muligheter for å vise film og lysbilder på lerret.

Det er sitteplass til omtrent 150 personer i kapellet, plassert på benker i et kvadratisk oppsatt rom. Nærmeste pårørende har mulighet til å benytte et eget venterom med plass til å henge fra seg tøy. Her er det også eget toalett.

Kapellet er utstyrt med teleslynge.

Møllendal gravplass ligger rett utenfor kapellet, og det er dermed velegnet til både begravelse og bisettelse.

Solheim kapell

Solheim kapell ble bygget i 1920, sentralt plassert på Solheim gravplass.

Kapellets plassering på gravplassen gjør at det kan passe godt til både begravelse og ved bisettelse. Det er sitteplass til omtrent 70 personer i kapellet.

Solheim kapell fikk installert krematorium i kjelleren i 1939, og fungerte som krematorium og reserve-krematorium i Bergen helt frem til 2010. Da Møllendal krematorium ble gjenåpnet i 2010 ble Solheim stengt som krematorium på permanent basis.

Øvsttun kapell

Øvsttun kapell er et av de eldre kapellene i Bergen, og ligger plassert ved Osveien i nærheten av Nesttun. Kapellet ble innviet i 1929, 8 år etter at gravplassen på Øvsttun ble innviet i 1921.

Kapellet ligger plassert midt på gravplassen, noe som gjør det svært velegnet for begravelser til Øvsttun gravlund. Det er også god plass utenfor inngangen til kapellet, slik at det også er velegnet for bisettelser.

Kapellet har sitteplass til omtrent 50 personer, som gjør at det passer til seremonier der nærmeste familie og venner er tilstede.