Dødsannonse

Hva er en dødsannonse, og hvordan setter man opp en dødsannonse?

Les dødsannonser gratis her

En dødsannonse er en kunngjøring og en bekreftelse fra de etterlatte om at døden har funnet sted. Det kan være viktig å få gjort dødsfallet kjent for familie, venner etc., og dette gjøres tradisjonelt gjennom en dødsannonse. Den kan rykkes inn så snart tid og sted for seremonien er fastsatt. Av forskjellige grunner kan man imidlertid velge å ikke annonsere dødsfallet før etter at seremonien har funnet sted. Vi sier da at gravferden gjennomføres i stillhet. Det finnes ei heller påbud om at et dødsfall må annonseres. Dette er helt opp til deg som pårørende.

Når det er sagt, anbefaler som oftest fagpersonell forhånds­annonsering og åpen seremoni. Erfaring viser at deltagelse fra personer utenfor den nærmeste kretsen er til hjelp gjennom sorgen. Det som kan oppfattes som en belastning i øyeblikket, kan siden føles som trøst.

Husk også på at det kan finnes mennesker utenfor familien og den nærmeste kretsen som trenger å ta farvel.

Vi i Buskerud Begravelsesbyrå kan veilede i utforming av dødsannonsen, innhente pris og bestille plass i valgte aviser. Vi produserer også dødsannonser til landets fleste aviser, slik at du som pårørende vil få mulighet til korrekturlesing og godkjenning av annonsen før publisering. Annonsekostnaden vil avhenge av annonsestørrelsen og hvilken avis annonsen ønskes rykket inn i.

Om ønskelig kan dødsannonsen publiseres på nett, og det kan dessuten opprettes minnesider med mulighet for kondolanse­protokoll. Vi i byrået kan opprette og hjelpe til med dette. Les mer om minnesider her.

UTFORMING AV DØDSANNONSEN

Utforming av dødsannonsen bestemmes i stor grad av dere som pårørende, men som oftest innenfor standard­iserte rammer satt av avisene.

Det viktigste er at annonsen blir på en slik måte at den representerer avdøde på den måten dere ønsker det, gjennom valg av symbol, ord, uttrykk og eventuelle vers. Bruk gjerne ord og relasjonsbenevnelser som har vært dagligdagse og er velkjente for alle i familien, slik at annonsen blir så personlig som mulig.

Øverst i annonsen er det vanlig å plassere et symbol – ofte et kors. Det finnes en rekke ulike symboler man kan bruke, noen symboler henviser til en bestemt tilhørighet, andre er livssynsnøytrale. 

Dødsannonsen inneholder vanligvis fødselsdato, dødsdato og sted, de nærmeste pårørendes navn, samt tid og sted for seremonien. Slektskapsforholdet til familien tas ofte med innledningsvis – i rekkefølge etter relasjonsnærhet, men vanligvis begrenset til de nærmeste.

Minnevers plasseres vanligvis etter kunngjøringen av dødsdato/­sted og før navn på de etterlatte. Innenfor sømmelige grenser er det helt fritt hva man vil skrive som minnevers i en dødsannonse.

Se vår brosjyre for forslag på minnevers til annonsen.

I annonsen kan man også komme med ønsker i forhold til blomster, eller om det er foretrukket at det like gjerne gis en gave til et særskilt formål eller forening. Det er også mulig å benytte dødsannonsen til å invitere til minnesamvær på et nærmere angitt sted.

Når det i dødsannonsen fremgår hvor og når gravferds­seremonien skal finne sted, er alle velkomne. En annonsert gravferdsseremoni i en kirke eller et kapell er et offentlig arrangement, og er med det åpent for alle som ønsker å delta. Er det ønskelig at gravferden kun skal skje med den nærmeste krets av familie og venner tilstede, kan dødsfallet alternativt annonseres etter at gravferden har funnet sted.

En annen mulighet er å annonsere dødsfallet med informa­sjon om at seremonien vil finne sted i stillhet. Man oppnår da å kunngjøre dødsfallet samtidig som det gis informasjon om at det kun er de nærmeste som skal være tilstede i seremonien.