Hvem som sørger for gravferden

Noen ganger har avdøde selv enten planlagt sin egen gravferd, eller uttrykt ønsker for begravelsen. Det er opp til den som er ansvarlig for gravferden å avgjøre om ønskene skal følges, men ifølge gravferdsloven skal gravlegging skje med respekt for avdødes tro eller livssyn.

Det foreligger ingen plikt til å sørge for noens begravelse, bare en rett. Med mindre avdøde, ved skriftlig erklæring, har fastsatt hvem som skal ha retten til å være ansvarlig for begravelsen, gis den til avdødes nærmeste etterlatte i følgende rekkefølge: ektefelle/ samboer, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Når en begravelse skal planlegges, er det ofte mange som har behov for å få være med å påvirke innhold og form. Selv om det formelt er en som har rett til å ta alle avgjørelser, er det viktig at alle de nærmeste blir hørt og får være med i prosessen.

Hvis like nære etterlatte ikke blir enige om hvem som skal stå ansvarlig, er det kommunene som bestemmer hvem som skal få rett til å besørge begravelsen. Retten gis til én person som får myndighet til å treffe alle beslutninger i forbindelse med begravelsen. Kommunens avgjørelse kan ikke ankes.

I de tilfellene der det ikke er noen etterlatte som ønsker å være ansvarlig for begravelsen, er det den kommunen avdøde bodde i som må ta på seg ansvaret for begravelsen. Utgiftene til begravelsen vil kommunen normalt kreve dekket av dødsboet