Gravferdsseremoni

Det er de nærmeste etterlatte som må bestemme om det skal være en seremoni og hvilken form den eventuelt skal ha. De aller fleste har behov for en seremoni, og for mange er den en viktig del av sorgprosessen. For noen er gravferd uten seremoni, eller en enkel markering ved kisten eller i forbindelse med urnenedsettelse, et riktig valg. Det kan være nyttig å ta seg tid til å tenke gjennom hvilke markering eller seremoni som best ivaretar både avdødes ønsker og etterlatte og venners behov. Uavhengig av hvilken seremoni man velger å ha, vil den normalt finne sted innen en til to uker etter dødsfallet.

Under kan du lese mer om de mest vanlige seremoniformene.

Kirkelig seremoni

En seremoni i regi av Den norske kirke forrettes av kirkens prester etter kirkens liturgi. Seremoniens ulike element skal reflektere avdødes liv, forkynne håp og gi trøst til de etterlatte. De etterlatte kan være med å forme seremonien gjennom valg av salmer, musikk som skal spilles og ved å medvirke til minnetalen, eller holde den selv. Les mer om gravferd i regi av kirken på Den norske kirkes hjemmeside.

Den norske kirke

Livsynsåpen seremoni

En livssynsåpen seremoni kan ha religiøst innhold, eller være ikke-religiøs. Siden den ikke skjer i regi av et spesielt livssyns- eller trossamfunn, kan de etterlatte velge om seremonien skal reflektere et spesielt livssyn eller ikke. Det vil ikke være noen begrensninger i forhold til valg av innhold og de etterlatte kan selv velge hvem som skal lede seremonien. Vi kan bistå ved gjennomføringen av livssynsåpne seremonier. 

Andre tros-og livssynssamfunn

Vi medvirker også til gravferd i regi av andre trossamfunn. Planlegging og gjennomføring av seremonien vil skje i nært samarbeid med de ansvarlige i det aktuelle trossamfunnet eller religionen.

En humanistisk gravferd er en seremoni på humanistisk verdigrunnlag i regi av Human-Etisk Forbund. Man må ikke være medlem av Human-Etisk forbund for å velge humanistisk gravferd. Du finner mer informasjon på Human-Etisk Forbunds hjemmesider. 

Human-Etisk Forbund