Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva koster en begravelse?

Prisliste 2022

Full åpenhet om priser - valgmuligheter for familien

Her finner du de fleste av våre priser og noen priseksempler. Prisene varierer noe fra menighet til menighet.
Ta kontakt med oss for å få informasjon om priser ved en bestemt menighet.

For kommunale avgifter vises det til kirkevergens egne prislister

Norske kommuner stiller gravplass gratis til disposisjon for sine innbyggere i 20 år. Ledige plasser kan i noen tilfeller reserveres. Norske kommuner har egne takster for å avgi gravplass til andre enn sine egne innbyggere.

Vi gir deg full oversikt over alle kostnader, og bistår med å søke om tilskudd

Prisen på en begravelse eller bisettelse varierer ut ifra hvilke produkter og tjenester som velges. Begravelsesbyråets honorar varierer ut ifra arbeidets omfang. Hos oss ligger honoraret vanligvis et sted mellom 1700 og 6000 kroner. Det er viktig for oss i Svanholm & Vigdal Gravferd at kostnadene knyttet til gravferden ikke overstiger det dere har råd til, og mener er fornuftig. Derfor har vi et bredt spekter av ulike produkter og løsninger for en verdig og fin gravferd, med ulike priser.  

Vi gir deg råd og hjelp, slik at du kan velge løsninger med riktig prisnivå. Etter første planleggingssamtale vil dere få prisinformasjon, og så snart alle ønsker er avklart, får dere tilsendt fullstendig oversikt over kostnader. På denne måten sikrer vi at dere som pårørende har full kontroll og forutsigbarhet.  

Svanholm & Vigdal Gravferd er medlem av HEDER, som består av utvalgte veldrevne familieeide begravelsesbyråer i Norge. Vi hjelper familier med å søke behovsprøvd støtte til gravferd og transportstøtte via NAV. Dette gjør at familien kan være trygg på å få de tilskuddene man eventuelt har krav på. 

Informasjon om begravelsesvalg.no

Begravelsesvalg.no er en digital tjeneste som noen etterlatte bruker, for å få priser på en gravferd. Vi har valgt å ikke delta på denne tjenesten, da de kun sender ut forespørsel til noen utvalgte begravelsesbyrå som må betale for å kunne gi dere etterlatte en pris.Vi synes ikke dette er en god måte og det fordyrer gravferden for de etterlatte.

Alle som ønsker kan sende oss en e-post på post@svanholm-vigdal.no og få oppgitt de samme priser, uten tillegget til en aktør som ikke tenker på de etterlattes beste. Vi gir mer enn gjerne priser på det som de etterlatte ønsker, uten noen form for tillegg. Vi svarer også raskt på alle henvendelser.

Priseksempler - maksimumspris og minimumspris

Disse to priseksemplene nedenfor er først og fremst satt opp for å gjøre det enkelt å sammenligne våre priser med prisene hos andre begravelsesbyråer.  

Merk at eksemplene ikke inkluderer alle kostnader som vanligvis påløper ved gravferd, og at det kan være stor variasjon på de ulike punktene – noe vi vil gi dere utfyllende informasjon om under møtet for planlegging av begravelsen. Våre gravferdskonsulenter vil være behjelpelige med å foreslå alternativer.  

Det er også greit å merke seg at gravferdsseremoni er inkludert i begge priseksemplene, men at gravferd også kan gjennomføres uten seremoni. I tilfelle vil kostnaden ofte bli lavere enn det som kommer frem av eksempelet nedenfor. 

Tjeneste Minimum Maksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr 5990  43500
Stell og nedlegging i kiste ** 980  2775
Bringing av den døde på båre fra dødsstedet til bårerom 2430  7330
Evt. bringing av tom kiste til dødsstedet, hvis kiste er avtalt 980  3410
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell etc.) 2430  3410
Evt. Transport av den døde til grav/krematoriet 0  3410
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell etc.) 0  0
     
Assistanse ved gravferdsseremonien (kapell/kirke/seremonirom) 980  7150
Dødsannonse i Adresseavisen, ca 71 mm (Gratis annonse på  minneside) 1900  5500
Leie av dekorasjonsmateriell (kapell/kirke/seremonirom) 450  1790
50 kopierte / trykkede programmer til seremonien (sanghefter) 500  2145
Kistedekorasjon på kisten med bånd 400  6000
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostnad) *** 980  3250
Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester) *** 1960  7000
Fakturagebyr 0 75
     
Sum kostnad for minimum /  maksimumspris 19.980 96.745

Mva er inkludert i de priser dette er pålagt.

Vi gjør oppmerksom på at verken minimumspriser eller maksimumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av familien

Mannskapspriser

Type  Pris 
Transport av kiste til dødssted, inkl. bilkostnad og sjåfør/bærer 3410
Vår timepris på alle tjenester 980
Mannskapspris ved overføring av kiste, 1 assistent  980
Mannskapspris ved overføring av kiste, sjåfør og assistent 1960
Transport av avdøde fra St Olavs Hospital til Svanholm stellerom/bårerom 3410
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 assistent 3430
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 assistenter 4950
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 3 assistenter 6050
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 4 assistenter 7150
Bærere, ved behov for innleide, pr. stk. 980
Meldinger til de offentlige kontorer  990
Oppmøte ved åpen kiste inkl. bil (Eksternt: St Olavs Hospital etc.) 2510
Tilrettelegging åpen kiste Svanholm & Vigdal (08:00-16:00) 1960
Tilrettelegging åpen kiste Svanholm & Vigdal (Kveld/helg/natt) 2180
Samtale i hjemmet, innenfor kontortid, inkl. bil (Inkludert i byråets honorar) 400
Mannskapspris ved overføring Værnes flyplass, sjåfør og assistent 2940
Sjåfør ved langkjøring, pr. time (utenfor stor Trondheim) 980
Sjåfør ved langkjøring, pr. time utenom kontortid (15:30-08:00) Kveld, natt, Helg 1470

 

Bårebilpriser

Type
Pris
Begravelsesbil innen Trondheim/Melhus/Skaun/Klæbu/Malvik/Hommelvik/Midtre-Gauldal/Orkland, pr. transport     1450
Begravelsesbil tur/retur Trondheim lufthavn, Værnes 3100
Startgrunnlag ved transporter langturer 1450
Kostnad pr. kilometer, utenfor angitt område 24
Bom og fergeavgifter, inkludert i bilprisen  

Mva. er inkludert.

Priser musikk – solistinnslag - seremonielle tjenester

Type Pris
Meditasjonsspill (faktureres av kirkevergen direkte, der de tar betaling) 959
Innleid organist, utenom kirke/off. kapell/seremonirom 3500
Orgelakkompagnement (gratis) 0
Orgelsolo (gratis) 0
Leie av musikkanlegg til seremoni (Hvor dette ikke finnes) 850
Solist * (Varierer mellom 2500-5500) Oppgis ved forespørsel 3500
Leie av Hedersalen & Svanholm seremonirom, uten kantor (inkl. alt digitalt utstyr, projektor, WEB live etc.) 3900
Leie av Svanholm seremonirom (inkl. musikkanlegg/meditasjonsmusikk/kantor) 5900

Leie av Hedersalen seremonirom (inkl. musikkanlegg/meditasjonsmusikk(kantor)

5900
Seremoniledelse ved personlig seremoni (livssynsåpen) 4500
Ledelse Human Etisk Forbund (Ikke medlemmer) (HEFs prisliste) Gratis for medlemmer 4500

 

*** Honorarer innbefatter følgende: Planleggingssamtalen (dagtid), innhenting av personalia (alle), seremonitype, gravsted, avklaringer om tid/sted og transportmessige detaljer, seremoniplanlegging, valg av kiste/urne, blomster, program, oppsett av kunngjøring (dødsannonse), valg av prest/seremonileder, avklare økonomiske forhold, valg av gravstøtte/inskripsjon/ventetegn, tilrettelegging for minnesamvær, gjennomgang alle nødvendige skjemaer, signaturer, utleggskostnader for leverandører etc. Det innbefatter også etter planleggingssamtalen følgende: Ordne gravsted, ordne prest/seremonileder/musikere, hente/bringe papirer, blant annet legeerklæring, ordne med urnenedsettelsen, skaffe noter, lage musikklister ved digital musikk, bestille blomster, korrektur på blomster og bånd, bestille program, bestille kunngjøringer, opprette minneside og bestille alt som vi har blitt enige om i planleggingssamtalen. I tillegg til dette så dekker også administrasjonskostnadene følgende felleskostnader: Lokaler, vaktordning, kontorrekvisita, trykksaker, egenreklame, IT, maskin og programvare, porto, telefon, regnskap, revisjon etc.

** 16. mars 2020 har vi dessverre sett oss nødt til å ha en egen post på alle våre dødsfall for hygieneartikler for å forhindre smitte. Beløpet er 750 for hele oppdraget og alle tjenester 

* Når solist leies, inkluderes også solist som forsanger til eventuelle salmer. Antall solosanger er valgfritt. Noen solister tar andre satser enn oppgitt, men dette vil det evt. varsles om ved bestilling