Hva koster en begravelse?

Prisliste 2021

Full åpenhet om priser - valgmuligheter for familien

Her finner du de fleste av våre priser og noen priseksempler

For kommunale avgifter vises det til kirkevergens egne prislister

Norske kommuner stiller gravplass gratis til disposisjon for sine innbyggere i 20 år. Ledige plasser kan i noen tilfeller reserveres. Norske kommuner har egne takster for å avgi gravplass til andre enn sine egne innbyggere.

 

Vi gir deg full oversikt over alle kostnader, og bistår med å søke om tilskudd

Prisen på en begravelse eller bisettelse varierer ut ifra hvilke produkter og tjenester som velges. Begravelsesbyråets honorar varierer ut ifra arbeidets omfang. Hos oss ligger honoraret vanligvis et sted mellom 1700 og 6000 kroner. Det er viktig for oss i Svanholm & Vigdal Gravferd at kostnadene knyttet til gravferden ikke overstiger det dere har råd til, og mener er fornuftig. Derfor har vi et bredt spekter av ulike produkter og løsninger for en verdig og fin gravferd, med ulike priser.  

Vi gir deg råd og hjelp, slik at du kan velge løsninger med riktig prisnivå. Etter første planleggingssamtale vil dere få prisinformasjon, og så snart alle ønsker er avklart, får dere tilsendt fullstendig oversikt over kostnader. På denne måten sikrer vi at dere som pårørende har full kontroll og forutsigbarhet.  

Svanholm & Vigdal Gravferd er medlem av HEDER, som består av utvalgte veldrevne familieeide begravelsesbyråer i Norge. Vi hjelper familier med å søke behovsprøvd støtte til gravferd og transportstøtte via NAV. Dette gjør at familien kan være trygg på å få de tilskuddene man eventuelt har krav på. 

 

Priseksempler - maksimumspris og minimumspris

Disse to priseksemplene nedenfor er først og fremst satt opp for å gjøre det enkelt å sammenligne våre priser med prisene hos andre begravelsesbyråer.  

Merk at eksemplene ikke inkluderer alle kostnader som vanligvis påløper ved gravferd, og at det kan være stor variasjon på de ulike punktene – noe vi vil gi dere utfyllende informasjon om under møtet for planlegging av begravelsen. Våre gravferdskonsulenter vil være behjelpelige med å foreslå alternativer.  

Det er også greit å merke seg at gravferdsseremoni er inkludert i begge priseksemplene, men at gravferd også kan gjennomføres uten seremoni. I tilfelle vil kostnaden ofte bli lavere enn det som kommer frem av eksempelet nedenfor. 

 

Priser på kister/urner

 

 

Tjeneste Minimum Maksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr 6410  41290
Stell og nedlegging i kiste ** 850  2480
Bringing av den døde på båre fra dødsstedet til Svanholm 2525  6350
Evt. bringing av tom kiste til dødsstedet, hvis kiste er avtalt 850  2930
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell etc.) 2100  2950
Evt. Transport av den døde til grav/krematoriet 0  2950
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell etc.) 0  0
     
Assistanse ved gravferdsseremonien (kapell/kirke/seremonirom) 850  6500
Dødsannonse i Adresseavisen, ca 71 mm (Gratis annonse på  minneside) 1900  5500
Leie av dekorasjonsmateriell (kapell/kirke/seremonirom) 450  1990
50 kopierte / trykkede programmer til seremonien (sanghefter) 500  1950
Kistedekorasjon på kisten med bånd 200  6000
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostnad) *** 850  2800
Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester) *** 1700  7000
Fakturagebyr 0 75
     
Sum kostnad for minimum /  maksimumspris 19.185 90.690

Mva er inkludert i de priser dette er pålagt.

Vi gjør oppmerksom på at verken minimumspriser eller maksimumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av familien

Mannskapspriser

Type  Pris 
Transport av kiste til dødssted, inkl. bilkostnad og sjåfør/bærer 2080
Vår timepris på alle tjenester 850
Mannskapspris ved overføring av kiste, 1 assistent  850
Mannskapspris ved overføring av kiste, sjåfør og assistent 1700
Transport av avdøde fra St Olavs Hospital til Svanholm stellerom/bårerom 2525
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 assistent 2975
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 assistenter 4500
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 3 assistenter 5500
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 4 assistenter 6500
Bærere, ved behov for innleide, pr. stk. 850
Meldinger til de offentlige kontorer  850
Oppmøte ved åpen kiste inkl. bil (Eksternt: St Olavs Hospital etc.) 1800
Tilrettelegging åpen kiste Svanholm (08:00-16:00) 1400
Tilrettelegging åpen kiste Svanholm (Kveld/helg/natt) 1700
Samtale i hjemmet, innenfor kontortid, inkl. bil (Inkludert i byråets honorar) 400
Mannskapspris ved overføring Værnes flyplass, sjåfør og assistent 2550
Sjåfør ved langkjøring, pr. time (utenfor stor Trondheim) 850
Sjåfør ved langkjøring, pr. time utenom kontortid (15:30-08:00) Kveld, natt, Helg 1275

 

Bårebilpriser

Type
Pris
Begravelsesbil innen Trondheim/Melhus/Skaun/Klæbu/Malvik/Hommelvik/Midtre-Gauldal/Orkland, pr. transport     1250
Begravelsesbil tur/retur Trondheim lufthavn, Værnes 2500
Startgrunnlag ved transporter utenfor stor Trondheim 1250
Kostnad pr. kilometer, utenfor angitt område 19
Bom og fergeavgifter, inkludert i bilprisen  

Mva. er inkludert.

Priser musikk – solistinnslag - seremonielle tjenester

Type Pris
Meditasjonsspill (faktureres av kirkevergen direkte, der de tar betaling) 936
Innleid organist, utenom kirke/off. kapell/seremonirom 3500
Orgelakkompagnement (gratis) 0
Orgelsolo (gratis) 0
Leie av musikkanlegg til seremoni (Hvor dette ikke finnes) 850
Solist * (Varierer mellom 2500-5500) Oppgis ved forespørsel 3500
Leie av Svanholm seremonirom, uten kantor (inkl. alt digitalt utstyr, projektor, WEB live etc.) 3200
Leie av Svanholm seremonirom (inkl. musikkanlegg/meditasjonsmusikk/kantor) 4750
Seremoniledelse ved personlig seremoni (livssynsåpen) 3950
Ledelse Human Etisk Forbund (Ikke medlemmer) (HEFs prisliste) Gratis for medlemmer 4500

 

*** Honorarer innbefatter følgende: Planleggingssamtalen (dagtid), innhenting av personalia (alle), seremonitype, gravsted, avklaringer om tid/sted og transportmessige detaljer, seremoniplanlegging, valg av kiste/urne, blomster, program, oppsett av kunngjøring (dødsannonse), valg av prest/seremonileder, avklare økonomiske forhold, valg av gravstøtte/inskripsjon/ventetegn, tilrettelegging for minnesamvær, gjennomgang alle nødvendige skjemaer, signaturer, utleggskostnader for leverandører etc. Det innbefatter også etter planleggingssamtalen følgende: Ordne gravsted, ordne prest/seremonileder/musikere, hente/bringe papirer, blant annet legeerklæring, ordne med urnenedsettelsen, skaffe noter, lage musikklister ved digital musikk, bestille blomster, korrektur på blomster og bånd, bestille program, bestille kunngjøringer, opprette minneside og bestille alt som vi har blitt enige om i planleggingssamtalen. I tillegg til dette så dekker også administrasjonskostnadene følgende felleskostnader: Lokaler, vaktordning, kontorrekvisita, trykksaker, egenreklame, IT, maskin og programvare, porto, telefon, regnskap, revisjon etc.

** 16. mars 2020 har vi dessverre sett oss nødt til å ha en egen post på alle våre dødsfall for hygieneartikler for å forhindre smitte. Beløpet er 750 for hele oppdraget og alle tjenester 

* Når solist leies, inkluderes også solist som forsanger til eventuelle salmer. Antall solosanger er valgfritt. Noen solister tar andre satser enn oppgitt, men dette vil det evt. varsles om ved bestilling