Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva koster en begravelse?

Prisliste 2024

Full åpenhet om priser - valgmuligheter for familien

Her finner du de fleste av våre priser og noen priseksempler. 

For kommunale avgifter vises det til kirkevergens egne prislister.

Norske kommuner stiller gravplass gratis til disposisjon for sine innbyggere i 20 år. Ledige plasser kan i noen tilfeller reserveres. Norske kommuner har egne takster for å avgi gravplass til andre enn sine egne innbyggere.

Vi gir deg full oversikt over alle kostnader, og bistår med å søke om tilskudd

Prisen på en begravelse eller bisettelse varierer ut ifra hvilke produkter og tjenester som velges. Begravelsesbyråets honorar varierer ut ifra arbeidets omfang. Hos oss ligger honoraret vanligvis et sted mellom 2000 og 6000 kroner. Det er viktig for oss i Svanholm & Vigdal Gravferd at kostnadene knyttet til gravferden ikke overstiger det dere har råd til, og mener er fornuftig. Derfor har vi et bredt spekter av ulike produkter og løsninger for en verdig og fin gravferd, med ulike priser.  

Vi gir deg råd og hjelp, slik at du kan velge løsninger med riktig prisnivå. Etter første planleggingssamtale vil dere få et kostnadsoverslag, og på denne måten sikrer vi at dere som etterlatte har full kontroll og forutsigbarhet.  

Svanholm & Vigdal Gravferd er medlem av HEDER, som består av utvalgte veldrevne familieeide begravelsesbyråer i Norge. Vi hjelper familier med å søke behovsprøvd støtte til gravferd og transportstøtte via NAV. Dette gjør at familien kan være trygg på å få de tilskuddene man eventuelt har krav på. 

Informasjon om begravelsesvalg.no

Begravelsesvalg.no er en digital tjeneste som noen etterlatte bruker, for å få priser på en gravferd. Vi har valgt å ikke delta på denne tjenesten, da de kun sender ut forespørsel til noen utvalgte begravelsesbyrå som må betale for å kunne gi dere etterlatte en pris.Vi synes ikke dette er en god måte og det fordyrer gravferden for de etterlatte.

Alle som ønsker kan sende oss en e-post på post@svanholm-vigdal.no og få oppgitt de samme priser, uten tillegget til en aktør som ikke tenker på de etterlattes beste. Vi gir mer enn gjerne priser på det som de etterlatte ønsker, uten noen form for tillegg. Vi svarer også raskt på alle henvendelser.

Priseksempler - maksimumspris og minimumspris

Disse to priseksemplene nedenfor er først og fremst satt opp for å gjøre det enkelt å sammenligne våre priser med prisene hos andre begravelsesbyråer.  

Merk at eksemplene ikke inkluderer alle kostnader som vanligvis påløper ved gravferd, og at det kan være stor variasjon på de ulike punktene – noe vi vil gi dere utfyllende informasjon om under møtet for planlegging av begravelsen. Våre gravferdskonsulenter vil være behjelpelige med å foreslå alternativer og tilpasse.  

Det er også greit å merke seg at gravferdsseremoni er inkludert i begge priseksemplene, men at gravferd også kan gjennomføres uten seremoni. 

Tjeneste Minimum Maksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr 6740  44800
Stell og nedlegging i kiste ** 995  1895
Bringing av den døde på båre fra dødsstedet til Svanholm & Vigdal 0  7330
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell etc.) 4750  18000
Evt. Transport av den døde til grav/krematoriet 0  0
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell etc.) 0  0
     
Assistanse ved gravferdsseremonien (kapell/kirke/seremonirom) 995  9430
Dødsannonse i Adresseavisen, ca 71 mm (Gratis annonse på  minneside) 2100  5500
Leie av dekorasjonsmateriell (kapell/kirke/seremonirom) 500  1990
50 kopierte / trykkede programmer til seremonien (sanghefter) 500  2195
Kistedekorasjon på kisten med bånd 400  6000
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostnad) *** 995  3625
Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester) *** 1990  7875
Fakturagebyr 0 0
     
Sum kostnad for minimum /  maksimumspris 19.965 101.885

Mva er inkludert i de priser dette er pålagt.

Vi gjør oppmerksom på at verken minimumspriser eller maksimumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av etterlatte.

 

Mannskapspriser

Type  Pris 
Vår timepris på alle tjenester 995
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 assistent 3495
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 assistenter 5450
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 3 assistenter 7440
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 4 assistenter 9430
Bærere, ved behov for innleide, pr. stk. 995
Meldinger til de offentlige kontorer  995
Oppmøte ved åpen kiste inkl. bil (Eksternt: St Olavs Hospital etc.) 2510
Tilrettelegging åpen kiste Svanholm & Vigdal (08:00-16:00) 1990
Tilrettelegging åpen kiste Svanholm & Vigdal (Kveld/helg/natt) 2180
Samtale i hjemmet, innenfor kontortid, inkl. bil (Inkludert i byråets honorar) 400

 

Bårebilpriser

Type
Pris
 Transport - sone 0 inkludert bil og mannskap   4750
Transport - sone 1 inkludert bil og mannskap 7000
Transport - sone 2 inkludert bil og mannskap 12000
Transport - sone 3 inkludert bil og mannskap 18000
Transport - sone 4 pr km inkludert bil og mannskap 50
Transport - sone 5 pr km inkludert bil og mannskap 25
Transport overtidstillegg (inntil 2 timer) 3980
Transport utrykningstillegg bårehenting 4000
Bom og fergeavgifter, inkludert i bilprisen  

Mva. er inkludert.

 

Priser musikk – solistinnslag - seremonielle tjenester

Meditasjonsspill (faktureres av kirkevergen direkte, der de tar betaling) 994
Innleid organist, utenom kirke/off. kapell/seremonirom 3700
Orgelakkompagnement (gratis) 0
Orgelsolo (gratis) 0
Leie av musikkanlegg til seremoni (Hvor dette ikke finnes) 850
Solist * (Varierer mellom 2500-5500) Oppgis ved forespørsel 3700
Leie av Svanholm seremonirom/Hedersalen, uten kantor (inkl. alt digitalt utstyr, projektor, WEB live etc.) 4100
Leie av Svanholm seremonirom (inkl. musikkanlegg/meditasjonsmusikk/kantor) 6100

Leie av Hedersalen seremonirom (inkl. musikkanlegg/meditasjonsmusikk(kantor)

6100

Leie av Minnerom Hedersalen

2900
Seremoniledelse ved personlig seremoni (livssynsåpen) 4700
Ledelse Human Etisk Forbund (Ikke medlemmer) (HEFs prisliste) Gratis for medlemmer 4500
Leie av dekorasjonsmatriell (990-1990) 1290

*** Honorarer innbefatter følgende: Planleggingssamtalen (dagtid), innhenting av personalia (alle), seremonitype, gravsted, avklaringer om tid/sted og transportmessige detaljer, seremoniplanlegging, valg av kiste/urne, blomster, program, oppsett av kunngjøring (dødsannonse), valg av prest/seremonileder, avklare økonomiske forhold, valg av gravstøtte/inskripsjon/ventetegn, tilrettelegging for minnesamvær, gjennomgang alle nødvendige skjemaer, signaturer, utleggskostnader for leverandører etc. Det innbefatter også etter planleggingssamtalen følgende: Ordne gravsted, ordne prest/seremonileder/musikere, hente/bringe papirer, blant annet legeerklæring, ordne med urnenedsettelsen, skaffe noter, lage musikklister ved digital musikk, bestille blomster, korrektur på blomster og bånd, bestille program, bestille kunngjøringer, opprette minneside og bestille alt som vi har blitt enige om i planleggingssamtalen. I tillegg til dette så dekker også administrasjonskostnadene følgende felleskostnader: Lokaler, vaktordning, kontorrekvisita, trykksaker, egenreklame, IT, maskin og programvare, porto, telefon, regnskap, revisjon etc.

 

* Når solist leies, inkluderes også solist som forsanger til eventuelle salmer. Antall solosanger er valgfritt. Noen solister tar andre satser enn oppgitt, men dette vil det evt. varsles om ved bestilling