Gå til hovedinnhold Gå til footer

Valg av seremoniform

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes tro eller livssyn, og for de fleste er det i tillegg viktig at seremonien gjenspeiler avdødes liv og verdier.En gravferd er for mange en mulighet til å ta avskjed og til å hedre et levd liv.De aller fleste har behov for en seremoni og for mange er den en viktig del av sorgprosessen

Uavhengig av om man velger å ha en seremoni eller ikke, kan gravlegging skje i form av en kistebegravelse eller bisettelse.

Ved kistebegravelse avsluttes seremonien med at kisten bæres ut til gravstedet og senkes.En bisettelse avsluttes vanligvis med at kisten bæres ut i begravelsesbilen for å bli kjørt videre til krematoriet.

Ritualene endrer seg og i dag finnes det flere typer seremoni;Den norske kirkes seremoni, andre religiøse seremonier, livssynsåpen seremoni og humanistisk seremoni.For noen er gravferd uten seremoni eller en markering kun ved kisten eller ved urnenedsettelse, et riktig valg.

Uavhengig av hvilken seremoni man velger å ha, vil den normalt finne sted innen en til to uker etter dødsfallet.

Under kan du lese mer om de vanligste seremoniformene.

Den norske kirkes seremoni

En gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke forrettes av kirkens prester etter kirkens liturgi. Seremonien skal reflektere den avdødes liv, forkynne håp og gi trøst til de etterlatte. De etterlatte kan være med å gjøre seremonien personlig ved valg av salmer, musikken som skal spilles som inngangs- og utgangsmusikk og ved å medvirke til minnetalen.

Den norske kirke

Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Seremonien er i utgangspunktet religionsnøytral, men det er mulig å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner. Minnetale, musikk, diktlesning og blomsterhilsner er vanlige innslag i en livssynsåpen seremoni.

Det kan gjerne være et familiemedlem eller en annen bekjent av familien som leder seremonien. Ved behov kan vi være behjelpelige med å formidle en ekstern person til å lede seremonien.

Humanistisk seremoni

En humanistisk gravferd er en seremoni på humanistisk verdigrunnlag i regi av Human-Etisk Forbund. Man må ikke være medlem av Human-Etisk Forbund for å velge humanistisk gravferd, men dersom man ikke er medlem må man betale for tjenesten som forbundet leverer. Det finnes mer informasjon på Human-Etisk Forbunds hjemmesider.

Human-Etisk forbund

Katolsk seremoni

Medlemmer av den katolske kirken kan velge å holde sin begravelse eller bisettelse i regi av den katolske kirken. I Bergen holdes disse seremoniene som regel i St. Paul kirke, og noen ganger i Marias Minde på Eidsvågneset. 

Seremonien følger den katolske kirkes liturgi for messer, og avtales med forrettende prest. 

Du kan lese mer om dette på St. Paul menighets nettside.

Andre trossamfunn

Dersom avdøde var medlem i et eget trossamfunn, er det oftest riktig å arrangere seremonien i deres regi. Mange trossamfunn har egne rammer for gjennomføringen av seremonien. Planlegging og gjennomføring av seremonien vil skje i samarbeid med de ansvarlige i det aktuelle trossamfunnet.