Gå til hovedinnhold Gå til footer

Vil du forberede deg til møtet med oss?

Temaer i samtalen:

Begravelse eller kremasjon

Begravelse vil si at kisten senkes i jorden etter seremonien. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon. Gravferd er fellesbetegnelsen.

I følge gravferdsloven skal gravferden finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse. Byrået er behjelpelig med dette.

Tilhører man en annen religion, eller ønsker en livssynsnøytral seremoni hvor man stiller mye friere til innhold, er vi selvfølgelig behjelpelige med å tilrettelegge og gjennomføre også dette. 

Melding om dødsfall

Alle dødsfall skal meldes skifteretten/lensmann i kommunen hvor dødsfallet skjedde. Byrået melder som regel dette på vegne av pårørende. Når dødsfallet er meldt vil det gå melding videre til folkeregisteret, NAV, menigheter og kirkegårdsmyndigheter.

Dødsannonse og minnesider

Begravelsesbyrået vil hjelpe til med å sette opp og bestille dødsannonse i den/de aviser dere ønsker. Dere vil også ha mulighet til å lese korrektur før annonsen publiseres. Byrået kjenner også til tidsfrister for å få inn dødsannonsen i den eller de aviser man ønsker. De fleste vil annonsere, men ikke alle. I tillegg vil annonsen ligge digital på vår nettside/minneside. 

En dødsannonse inneholder flere elementer. Øverst i annonsen brukes et symbol. Dette kan være et kors, men det kan også være et symbol dere synes beskriver avdødes liv.

Under symbolet starter det gjerne med en innledning på relasjoner til avdøde, deretter avdødes navn og fakta om alder og dødsdato og sted. Mange ønsker så et dikt eller vers, før navnene på de pårørende står. Nederst i annonsen står fakta om seremonien med tid og sted, og i noen tilfeller velger pårørende å samle inn penger til et formål slik at informasjon om dette står.

Vi oppretter også egne minnesider etter avdøde, der familie, venner, bekjente og andre kan skrive en siste hilsen eller tenne et lys for avdøde. Det er de pårørende selv som vil ha full kontroll over en slik minneside, og blir tildelt brukernavn og passord. Familien kan også stenge minnesiden om de ønsker det etter en stund.

Vi er også behjelpelige med å rykke inn takkeannonse en tid etter seremonien, om dette er ønskelig.

Blomster

Vi veileder familien med valg av blomster og tekst på sløyfer. 

Bestill gjerne blomster via våre minnesider 

Bla gjerne i vår blomsterkatalog her

Kister og urner

Vi har en utstilling hvor de vanligste modellene er utstilt. Kister er som de fleste andre produkter, da kan leveres i mange farger og fasonger. Det samme gjelder urner.

Her er vår katalog med våre kister og urner

Hele utvalget av kister ser du her

Hele utvalget av urner ser du her

Musikk og innhold i sermonien

Innholdet i en seremoni er mye opp til hver og en, men vil være avhengig av hvilken seremoniform man velger. Det stilles noen formkrav hvis seremonien er religiøs eller i regi av Humanetisk forbund. Vi har forslag til salmer, sanger, musikk og dikt. Vi har også dyktige sangere og musikere som kan bidra. I en kirkelig seremoni er det krav til tre salmer inne i kirken og en ute ved graven. I tillegg er det rom for inntil tre solistinnslag. 

Her kan du se våre forslag til salmer, sanger og musikk

I selve seremonien kan vi ellers bistå med: 

  • pynte og tenne lys.
  • ta imot blomster og plassere disse.
  • ta bilder.
  • utdeling av sangark.
  • ønske velkommen ved inngangsdøren.
  • bæring av kisten sammen med familien eller andre.
  • følge til graven
  • senke kisten.

Program

De aller fleste ønsker at vi trykker salmehefte med seremoniens innhold. Programmet kan man gjerne lage personlig med bilder og tekst.

Minnesamvær

Byrået er behjelpelig med å finne sted for og bestille minnesamvær etter seremonien.

Gravsted

Kanskje har dere allerede et sted som skal benyttes eller det skal opprettes et nytt. Vi vet hvor det er mulig å få et nytt gravsted. Er det ønske om å ta med urnen til et annet sted, eller om man ønsker askespredning kan vi være behjelpelig med å søke om dette.

Gravstein og inskripsjon

Vi har utstilling med gravsteiner og formidler alle typer steinarbeid, inskripsjon, oppussing, retting, ornament, rens og impregnering i hele regionen.

Se alle våre gravsteiner og tilbehør som lykter, bronsefigurer, steinplater og utstyr fra Silseth Sten.

Alle priser på nye gravsteiner er inkludert montering på kirkegården.

Vår lokale samarbeidspartner på inskripsjon, oppussing og vedlikehold av gravsteiner er Polarstein

Ta gjerne kontakt for en steinprat og pristilbud.

Gravferdsstønad

Behovsprøvd gravferdsstønad (oppdatert 01.01.2023)
Stønaden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med gravferd. Stønadsretten omfatter alle medlemmer i
folketrygden enten dødsfallet skjer i Norge eller i utlandet. For dødsfall i utlandet gjelder særlige regler.
• Gravferdsstønad er behovsprøvd og kan gis med inntil kr 26.999,00 til dekning av faktiske utgifter til
gravferden.
• Gravferdsstønaden avkortes mot formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon som utbetales for måneden etter
dødsfallet, utbetalinger fra begravelseskasse o.l.
• For gifte, og samboere som kan likestilles med ektefeller, gis det et fribeløp på
Kr. 26.999,00 før gravferdsstønaden avkortes.
• Hvis avdøde var under 18 år, foretas det ingen behovsprøving mot formue mv.
• Utgiftene til gravferden må være dokumentert ved regning fra begravelsesbyrå eller annen tjenesteyter.
• Søknadsfristen er 6 måneder fra dødsfallet.
Byrået søker gjerne om gravferdsstøtte etter fullmakt fra familien. Kan også værebehjelpelig med å søke.
Båretransport
Når et medlem av folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over 20 km, blir
nødvendige utgifter til transport ut over en egenandel på kr 2 700,00 dekket til nærmeste naturlige gravplass i
forhold til det stedet avdøde var bosatt.
Det er den totale transportstrekning som teller, dvs. at for eksempel nødvendig transport til midlertidig
oppbevaringssted og transport til krematorium kan medregnes
Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes
yrkesskade.

Vi gir dere veiledning og informasjon om gravferdsstøtte, og søker på vegne av pårørende når det er grunnlag til å søke.

NAVs informasjon om gravferdsstøtte på nett.

Hvem kan sørge for gravferden?

Gravferdsloven §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden.

«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for gravferden, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.

Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.»

Kvalitet og service

Vesterålen begravelsesbyrå er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd.

Vi anstrenger oss hardt hele tiden for å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk» slik at våre kunder skal være fornøyd med oss både på kort og lang sikt.