Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hva er en fremtidsfullmakt?

Med en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme en rekke ting som Statsforvalteren ellers vil avgjøre, blant annet hvem som skal ivareta dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

FREMTIDSFULLMAKT. En fremtidsfullmakt ivaretar dine interesser og dekker behovene dine når du ikke lenger er i stand til å klare det selv. (Foto: iStock)

En fremtidsfullmakt skal ikke tinglyses. Det er tilstrekkelig med to vitner for at den skal bli gyldig. Vitnene må ikke være nær familie, og det anbefales at det tas inn en erklæring fra vitnene om at du forstod betydningen av handlingen.

Hva er en fremtidsfullmakt?

I en fremtidsfullmakt kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. De fleste velger ektefelle, samboer eller barn som fullmektig. Du kan velge flere personer, kravet er at på tidspunktet fullmakten trer i kraft, må vedkommende ha fylt 18 år.

Ifølge Vergemålsloven defineres fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Hva betyr det å ha opprettet en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt vil gi deg selvbestemmelse etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne, og dekker fremtidsfullmakten behovene dine, blir det ikke nødvendig å oppnevne en verge om du en gang i fremtiden ikke kan ivareta egne interesser.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Ifølge Statsforvalteren må du ha fylt 18 år og evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten mens du har full forståelse av innholdet i fullmakten du (fullmaktsgiver) gir til en annen person.

Absolutte krav til en fremtidsfullmakt er:

  • Vitnene må være fylt 18 år
  • Vitnene må forstå betydningen av å underskrive
  • Fullmaktsgiver (deg), fullmektigens ektefelle, sambuer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som viten

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

En fremtidsfullmakt må være skriftlig og det er du som fullmaktsgiver som avgjør hva fullmakta skal regulere. Dersom fullmakta er avgrenset – enten tilsiktet eller fordi du bevisst har valgt å avgrense fullmakten, kan løsningen bli at du må ha vergemål dersom det oppstår andre og uventa spørsmål.

Registrering og oppbevaring av fremtidsfullmakt

Det er ikke noe registreringsordning for fremtidsfullmakter og derfor trenger du ikke å sende fullmakten til Statsforvalteren eller å få den registrert på annet vis. Det er helle ikke noe oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det er for testamente, men anbefalingen er å oppbevare originalene i en bankboks, safe eller på et annet forsvarlig sted i samråd med den personen som du har valgt som fullmektig slik at vedkommende vet hvor fremtidsfullmakten er når den skal bli tatt i bruk.

Vil du lære mer om fremtidsfullmakt?

Det er mye nyttig informasjon om fremtidsfullmakt og vi anbefaler å starte med disse to lenkene:

  • Statsforvalteren: Informasjon om fremtidsfullmakt
  • vergemal.no: Du har stor frihet til å velge hvilke områder fremtidsfullmakten skal regulere, og da kan være et godt utgangspunkt for temaer og andre ting du bør ha tenkt gjennom.